Tin tức về đồng hồ

Khi chiếc đồng hồ không chỉ cho ta biết về thời gian

Khi chiếc đồng hồ không chỉ cho ta biết về thời gian

Chúng ta may mắn sống trong kỷ nguyên mà thời gian có thể được đo một cách cực kỳ chính xác và phát minh loại đồng hồ

12